Truy cập nội dung luôn
Nội dung công bố : Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018
Lĩnh vực: Quản trị, cơ cấu tổ chức
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Tài liệu đính kèm: