Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Khối các Bộ, ngành kinh tế Trung ương ký giao ước thi đua năm 2021

26/04/2021

CMSC Chiều 26/4, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra Hội nghị ký kết Giao ước thi đua Khối các Bộ, ngành kinh tế Trung ương năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị Khối trưởng) và đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (đơn vị Khối phó) chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn - Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện Vụ II thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách Khối thi đua. Cùng dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc khối thi đua của các Bộ, ngành kinh tế, bao gồm: Bộ Nông Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Năm 2020, các bộ, ngành khối kinh tế đã nỗ lực phấn đấu để từng bước hoàn thành các tiêu chí thi đua đề ra. Trong đó, tổ chức thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của các phong trào thi đua trên các phương tiện truyền thông, website của bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, từ đó khuyến khích tính chủ động, tự giác tham gia của các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành kinh tế.

Tiêu biểu là: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với phong trào thi đua “Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”; Bộ Công thương với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Bộ Xây dựng với phong trào “Năng suất cao - Quản lý giỏi”; “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”; Bộ Giao thông vận tải với phong trào “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng và phát triển giao thông nông thôn miền núi”; Bộ Tài nguyên và Môi trường với phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Chống rác thải nhựa”; “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục với phong trào “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu”; “Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công”; Bộ Thông tin và Truyền thông với phong trào “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020”; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với phong trào thi đua “Đổi mới - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua công tác, lao động và học tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất; hành động quyết liệt; đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế nhất trí cam kết giao ước đua năm 2021 nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các Bộ, ngành trong Khối thi đua hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành được giao. Đồng thời tạo sự liên kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các Bộ, ngành, giữa các thành viên thuộc Bộ, ngành trong Khối nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Khối, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Trong giao ước thi đua mới được ký kết, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương quyết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; là động lực cho phát triển giai đoạn 2021 – 2025; đầu tàu trong phát triển kinh tế và thực hiện các biện pháp phòng chống đẩy lùi dịch Covid-19…

Theo đó, các đơn vị thực hiện 3 nội dung, tiêu chí thi đua tại Hướng dẫn số 1595/HD-BTĐKT ngày 17/7/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội Trung ương, đặc biệt nhấn mạnh ở các mảng công tác như tăng cường thực hiện Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Trên thang điểm 1.000, Khối cũng thông qua các chỉ tiêu thi đua gồm một số nội dung như: Ban hành văn bản triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ; triển khai các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, các nghị định, thông tư hướng dẫn. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu duy trì hoặc vươn lên về thứ hạng xếp loại cải cách hành chính năm 2021.

Theo kế hoạch, sau sự kiện ký giao ước thi đua này, đến tháng 7/2021, Khối sẽ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021; dự kiến tháng 8/2021, Khối sẽ tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời kiểm tra, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng tại các Bộ, ngành. Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 dự kiến sẽ được Khối tổ chức vào tháng 3/2022

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đại diện 3 đơn vị ký giao ước thi đua

Trong công tác khen thưởng, tiếp tục triển khai chặt chẽ, nề nếp, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn và thành tích theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trong công tác xét khen thưởng. Khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp.

Các đơn vị cần phát hiện, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời để làm gương học tập, góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự phát triển chung của Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế và của đất nước. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xác minh những phán ánh, kiến nghị về công tác thi đua, khen thưởng, giải quyết đơn thư khiếu nại đồng thời tập trung xây dựng các biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nên mặc thù thời gian đầu đi vào hoạt động còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Lãnh đạo Ủy ban đã rất quan tâm chỉ đạo, chú trọng và ưu tiên xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. năm 2012, với vai trò là Khối phó khối thi đua, Ủy ban sẽ phối hợp với Khối trưởng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các đơn vị trong Khối triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đề ra để hoạt động của Khối thi đua thực sự có hiệu quả, thiết thực, tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho từng Bộ, ngành trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh cũng đề nghị, Khối thi đua chỉ nên chọn một chủ đề cho từng năm triển khai thi đua trong khối, bởi nếu đưa quá nhiều nội dung trong một năm thì các Bộ, ngành khó kham nổi do công tác chuyên môn của các cơ quan hiện rất nặng nề. Trong thời gian tới, Ủy ban mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị trong Khối.

Minh Ngọc - Nhật Quang

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này