Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động phong trào thi đua năm 2022

13/01/2022

00:00/

CMSC Ngày 10/01, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBQLV phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Huân chương Lao động Hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban và 19 Tập đoàn, Tổng công ty ngày 08/01/2022. Ảnh: Nhật Quang

Nội dung của phong trào thi đua bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và bám sát nội dung các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid -19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 32 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chi thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Chủ tịch Ủy ban yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên với mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, doanh nghiệp và các nội dung của phong trào thi đua phải bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao. Trong đó tập trung thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp với tiến độ nhanh hơn, bảo đảm chất lượng hơn; thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng công ty chuyển đổi mô hình tăng trưởng đi vào chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Kết hợp việc phát động các phong trào thi đua thường xuyên với việc phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề phù hợp thực tế từng đơn vị. Phấn đấu thực hiện vượt mức các chi tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động. đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả thi đua

Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào thi đua yêu nước. Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban cần xây dụng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới điển hình trong các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, tạo sức lan tỏa trong từng đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai. Động viên, khuyến khích phát triển những nhân tố mới. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề đối với từng lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo  chuyên đề, đột xuất; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc biểu dương, khen thưởng phải khách quan, công bằng, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Củng cố, kiện toàn bộ máy về thi đua khen thưởng, bảo đảm ổn định để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua.

Chú trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng trên tất cả các mặt công tác, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội – từ thiện, nhất là công tác tri ân, đền ơn - đáp nghĩa.

Chủ tịch Ủy ban cũng cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm vận động đoàn viên hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2022.

Minh Ngọc

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này