Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban phát động phong trào thi đua năm 2020

19/02/2020

CMSC Ngày 18/2, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBQLV phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Ủy ban phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, Chủ tịch Ủy ban phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Các phong trào thi đua cần được tổ chức thường xuyên với mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, nội dung phải bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Trong năm 2020, Ủy ban tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng, phát sinh và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để các Tập đoàn, Tổng công ty phát triển bền vững; đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, phát huy tinh thần kiến tạo, tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; xây dựng chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua chung, các đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, nhất là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nội dung từng phong trào thi đua phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế nhằm tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy về đích sớm các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch Ủy ban cũng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất, nhất là khen thưởng các tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trước thời hạn đề ra; khen thưởng các cá nhân có ý tưởng sáng tạo mới, có giải pháp, ứng dụng tiến bộ khoa học trong tổ chức, sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng cũng là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua. Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới và được thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đồng thời đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do các tổ chức, đoàn thể phát động...

Chủ tịch Ủy ban cũng cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến tại các cấp, đảm bảo tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này