Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật

28/12/2022

CMSC Chiều 26/12, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị công tác pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin (Ủy ban); đại diện một số vụ thuộc Bộ Tư pháp cùng đại diện các phòng, ban pháp chế của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

Công tác pháp chế ngày càng nền nếp, bài bản, sắc nét

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Đặng Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ (Ủy ban) cho biết: Ngày 4/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Sau hơn 10 năm thực hiện, công tác pháp chế đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo bà Đặng Thu Thủy, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trong đó có Bộ Tư pháp, công tác pháp chế tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị, doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ngày càng lớn mạnh, năng lực, trình độ được chuẩn hóa, chất lượng công tác tham mưu ngày càng được nâng cao, hiệu quả hơn; công tác pháp chế tại các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu ngày càng nền nếp, bài bản, sắc nét hơn, có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban và doanh nghiệp.

Bà Đặng Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ (Ủy ban) phát biểu khai mạc Hội nghị

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Ủy ban đã luôn quan tâm chỉ đạo, đề cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp, người dân; là tiền đề, cơ sở quan trọng để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, qua đó góp phần thiết thực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

“Hội nghị công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 nhằm đánh giá thực trạng, kết quả đạt được trong công tác pháp chế tại Ủy ban, các doanh nghiệp thuộc Ủy ban thời gian qua; đồng thời, nhận diện những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ quan Ủy ban và các doanh nghiệp thuộc Ủy ban trong thời gian tới” – bà Đặng Thu Thủy nhấn mạnh.

Công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt nhiều kết quả

Báo cáo tại Hội nghị, bà Vũ Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ (Ủy ban) cho biết: Hàng năm, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã tham mưu Lãnh đạo Ủy ban tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác pháp chế nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; đồng thời, đề ra nhiều giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm tăng cường năng lực, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác pháp chế tại cơ quan Ủy ban và các doanh nghiệp, qua đó, công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Ủy ban và các doanh nghiệp tại Ủy ban trong thời gian qua tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ủy ban và doanh nghiệp.

Theo đó, trong công tác chỉ đạo điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện, Lãnh đạo Ủy ban ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng quy chế, quy định nội bộ, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Ủy ban, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác này, đảm bảo tiến độ theo nội dung kế hoạch đề ra.

Về công tác tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong giai đoạn 2020-2022, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã nghiên cứu, tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban tham gia góp ý trên 150 văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đã nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban trong phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp trong việc rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban. Tham gia góp ý một số văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty.

Bà Vũ Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ (Ủy ban) báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ còn cử cán bộ tham gia một số Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đối với một số Dự thảo Nghị định của Chính phủ; tham gia các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì chuẩn bị và tham mưu tổ chức một số buổi Hội thảo góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp…; tham mưu xây dựng một số báo cáo, góp ý khác theo đề nghị của các cơ quan Trung ương như: Báo cáo công tác bồi thường nhà nước, Báo cáo công tác thi hành án hành chính của Ủy ban; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 07 về biện pháp kinh tế bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Về công tác xây dựng quy chế, quy trình nội bộ; góp ý văn bản liên quan đến chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu, hàng năm, Vụ đã tham mưu trình Lãnh đạo Ủy ban ban hành Chương trình xây dựng quy chế, quy định của Ủy ban và tổ chức thực hiện xây dựng, thẩm định theo quy định góp phần phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Ủy ban được thống nhất, hiệu quả. Đến nay, Ủy ban đã ban hành tổng số hơn 50 quy trình, quy chế, quy định nội bộ. Bên cạnh đó, thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu, Vụ đã thường xuyên phối hợp, tham gia lấy ý kiến cũng như góp ý nhiều văn bản liên quan chức năng đại diện chủ sở hữu.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã tích cực tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban trong việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được giao tại Quyết định số 1521 ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đều tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ủy ban và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu dưới nhiều hình thức, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban. Đã đăng tải hơn 100 văn bản quy phạm pháp luật tại mục Văn bản pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban.

Bà Đỗ Thanh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) phổ biến trình bày những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Hội nghị đã dành thời gian cho các đại biểu tới từ các Vụ chức năng và Trung tâm Thông tin (Ủy ban) và đại diện lãnh đạo các phòng, ban pháp chế tại các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban đóng góp ý kiến tham luận, trao đổi nghiệp vụ pháp chế, đồng thời, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động pháp chế. Theo đó, sau 10 năm tổ chức thi hành, Nghị định số 55 của Chính phủ đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, hiện nay cũng chưa có cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi và chế độ đãi ngộ thích hợp đối với người làm công tác pháp chế nên chưa thu hút và giữ chân cán bộ có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực này. Ngoài ra, trong năm 2020-2021 và đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hội nghị cũng dành thời gian lắng nghe bà Đỗ Thanh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) phổ biến trình bày những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá cao công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật và đội ngũ thực hiện công tác pháp chế tại Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế năm như tích cực tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa nhiệm vụ được giao và theo yêu cầu, bảo đảm tính khả thi, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, các đơn vị thực hiện chức năng pháp chế cần tiếp tục đổi mới tư duy, lề lối làm việc, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, tận dụng tốt các cơ hội để đưa công tác tư pháp ngày càng phát triển bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác pháp chế; chủ động, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, các đơn vị và đội ngũ pháp chế cần nghiên cứu đề án, chiến lược đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động cho các tổ chức pháp chế, phát triển nguồn nhân lực; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác pháp chế. Ứng dụng mạnh mẽ, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác pháp chế.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh nhận định: Trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều thành quả quan trọng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Đặc biệt, sau hơn 10 năm thi hành, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế; củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế; tăng cường năng lực đội ngũ người làm công tác pháp chế, tạo cơ chế quản lý thống nhất về công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương.

Kể từ khi thành lập Ủy ban đến nay, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác pháp chế tại Ủy ban và các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Mặc dù, trong bối cảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao, thời gian qua, đội ngũ người làm công tác pháp chế tại Ủy ban và các phòng ban, cán bộ làm công tác pháp chế tại các Tập đoàn, Tổng công ty đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo doanh nghiệp trong góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp; hệ thống quy chế, quy trình nội bộ ngày càng được hoàn thiện; tổ chức, bộ máy được củng cố, kiện toàn; năng lực cán bộ pháp chế không ngừng được nâng cao.

“Những kết quả đó đã góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ủy ban được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban, tôi ghi nhận và biểu dương những cống hiến, thành tích của tập thể và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại Ủy ban và doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban trong suốt thời gian qua” – Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Trước yêu cầu đổi mới của đất nước, để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng đặt ra đối với công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Ủy ban và các doanh nghiệp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Ủy ban trong công tác quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế tại Ủy ban và doanh nghiệp trực thuộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cần tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu góp ý văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình xây dựng quy chế, quy định nội bộ hàng năm của Ủy ban, trong đó, rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Ủy ban và các doanh nghiệp; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường phối hợp công tác với các bộ phận pháp chế của các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Tôi thống nhất cao về việc nghiên cứu thành lập nhóm cán bộ pháp chế (do Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ là đầu mối) để thuận lợi trong việc trao đổi, phối hợp. Nghiên cứu, thành lập câu lạc bộ hoặc nhóm cộng tác viên về pháp luật của Ủy ban và các doanh nghiệp thuộc Ủy ban.

Đối với Lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác pháp chế doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp; quan tâm chế độ, chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ pháp chế của doanh nghiệp.

Đối với các Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị các đồng chí thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, lưu ý công tác pháp chế của doanh nghiệp, trong đó có nội dung xây dựng, ban hành các quy chế quy định nội bộ và việc tuân thủ trong tổ chức triển khai thực hiện. Kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các nội dung theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh cũng bày tỏ cảm ơn tới Bộ Tư pháp đối với hoạt động của Ủy ban và các doanh nghiệp thuộc Ủy ban, trong đó có công tác pháp chế thời gian qua.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh cũng đề nghị Bộ Tư pháp sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức pháp chế, xây dựng, hoàn thiện chính sách đãi ngộ cho người làm công tác pháp chế. Quan tâm sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; các Luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban; sửa đổi Nghị định Điều lệ và tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Hội nghị đã vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế:

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban) công bố các Quyết định khen thưởng tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao bằng khen của 2 cơ quan cho Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế giai đoạn 2019-2020
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế giai đoạn 2019-2020
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế giai đoạn 2021-2022
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế giai đoạn 2021-2022

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này