Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

18/08/2020

CMSC Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào ngày 18/8.

Đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội các cấp trong Đảng bộ Khối. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối đã tích cực chuẩn bị, tiến hành đại hội. Các Đại hội đều được tổ chức thành công tốt đẹp, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế và trong nước và của một Đảng bộ mới thành lập; chúng ta càng thấy rõ hơn và trân trọng những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban. Các đồng chí đã nỗ lực xây dựng, tập hợp, đoàn kết, từng bước củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Ủy ban đã triển khai thực hiện nhanh chóng và kịp thời nguyên tắc tiếp nhận và chuyển giao nguyên trạng quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty từ các Bộ, Cơ quan theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung xử lý dứt điểm các công việc còn dở dang được bàn giao về Ủy ban. (Theo Báo cáo của các đồng chí, Ủy ban đã tiếp nhận để xử lý 259 việc các Bộ đang xử lý dở dang; trong đó có nhiều việc phức tạp, nhiều vướng mắc, khó khăn, tồn đọng trong nhiều năm; có việc luên quan đến thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử, kỷ luật, thay thế cán bộ. Tuy nhiên đến 05/2020, Ủy ban đã hoàn thành xử lý 220/256 công việc, đạt tỷ lệ 85%).

Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định tại các văn bản pháp luật để xử lý những công việc mới phát sinh sau khi Ủy ban tiếp nhận 19 Tập đoàn, Tổng công ty. (Qua thực tế rà soát cho thấy, Ủy ban đã hoàn thành 78,6% các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao).

Tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nỗ lực, cố gắng cao nhất thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Chú trọng và đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, phát huy cao nhất trách nhiệm của Ủy ban trong việc thực hiện thẩm quyền được giao, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Các Đảng bộ Tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Ủy ban luôn nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên mức độ và hiệu quả còn ở các mức độ khác nhau.

Về công tác xây dựng Đảng:

Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban mới được thành lập song đã kịp thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng quy chế, chương trình hoạt động của Đảng ủy Ủy ban và Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được Đảng ủy quan tâm; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, về những việc cán bộ, Đảng viên không được làm…Các nội dung công tác đó đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và Đảng viên trong cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để đồng thuận trong thực hiện, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ quan tâm triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách cán bộ gắn với kết quả đánh giá cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, sở trường và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Công tác phát triển Đảng viên được quan tâm.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; vừa qua, Đoàn Thanh niên của Ủy ban đã được nâng cấp lên Đoàn cấp trên cơ sở.

Đảng ủy đã phối với Lãnh đạo Văn phòng bám sát tinh thần chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ tổ chức tốt đại hội, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. Đại hội Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định, đảm bảo các điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Ủy ban đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính thưa Đại hội!

Tuy đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, song chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, như các đồng chí đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo chính trị trình đại hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại đại hội; đặc biệt về vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ ở cơ sở, người đứng đầu ở một số đơn vị chưa phát huy đúng mức nên chất lượng sinh hoạt Đảng còn thấp; còn để xảy ra một số trường hợp Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Tôi đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các đồng chí và đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó cùng nhau trăn trở tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi lĩnh vực. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Trong bối cảnh tình hình thế giới có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, Việt Nam vẫn đang tiếp tục hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn; hướng tới mục tiêu đưa nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, liên tục trong những năm tới; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước; đòi hỏi các cấp ủy Đảng, các cán bộ, Đảng viên, người lao động của Ủy ban phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của một cơ quan thuộc Chính phủ và vai trò đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi đề nghị ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm. Tại Đại hội hôm nay, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội suy nghĩ, nghiên cứu, thảo luận bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

Một là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và Đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Hai là, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết tâm xây dựng Ủy ban là cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, có năng lực và nguồn lực tương xứng để tập trung chức năng quản lý, đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ủy ban. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

Bốn là, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Ủy ban trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về đầu tư, sản xuất, kinh doanh; về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Ủy ban với Ban Cán sự Đảng Ủy ban, tập thể lãnh đạo Ủy ban; giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Kính thưa Đại hội!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi đề nghị mỗi đại biểu hãy phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện nhằm quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước, của Khối và của Ủy ban. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm và khách quan. Trong đó, phải nắm vững các tiêu chuẩn của cấp ủy theo quy định của Trung ương, của Đảng bộ Khối, nhất là các tiêu chuẩn được nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, cần có cái nhìn toàn diện giữa tiêu chuẩn và cơ cấu một cách hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực quan trọng. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ Ủy ban, bầu vào Đoàn đại biểu tham dự và đóng góp vào những nội dung quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, phát triển, cùng những kết quả của Đảng bộ Ủy ban trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ hoàn thành tốt đẹp các nội dung nhiệm vụ của Đại hội, lãnh đạo xây dựng Ủy ban ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Nhân đây, cho phép tôi thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, bộ, ban, ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ đối với các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, trong đó có Đảng bộ Ủy ban. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong thời gian tới.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này