Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phát động phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

12/10/2020

CMSC Tại Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất diễn ra sáng 12/10, tại Hà Nội, đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Hội động Thi đua - Khen thưởng Ủy ban phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025

Phát huy thành quả của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; để tiếp tục động viên mọi nguồn lực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho Ủy ban giai đoạn 2021-2025 mà trước mắt là hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020 cũng như giai đoạn 2021-2025, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban thực hiện tốt các nội dung sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp Ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên với mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, doanh nghiệp và các nội dung của phong trào thi đua phải bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, ưu tiên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; tập trung xử lý những vấn đề tồn động, phát sinh và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để các Tập đoàn, Tổng công ty phát triển bền vững; đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, phát huy tinh thần kiến tạo, tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; xây dựng chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm dịch vụ mới cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Thứ năm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh, tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị, doanh nghiệp.

Với truyền thống thi đua yêu nước và kết quả đã đạt được, cùng với những kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sự hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành, đặc biệt với tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng và sẽ là động lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

PV (lược ghi)

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này