Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chấp thuận kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

05/03/2020

CMSC Ngày 04/03, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có ý kiến sau khi xem xét văn bản của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

Theo đó, Ủy ban chấp thuận về nguyên tắc các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Petrolimex, cụ thể: Doanh thu toàn Tập đoàn 186.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5.380 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 41.300 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/vốn chủ sở hữu là 15%...

Ủy ban cũng yêu cầu người đại diện tại Petrolimex có trách nhiệm báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 và kế hoạch trung hạn  2016 - 2020 còn lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung rà soát, đánh giá lại toàn bộ danh mục các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020 và các dự án chuyển tiếp từ các năm trước. Chỉ thống nhất với Hội đồng quản trị hoặc báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thông qua các danh mục, dự án cần thiết, phù hợp khả năng triển khai, thực hiện và giải ngân trong năm 2020; tập trung nguồn vốn, nhân lực để triển khai đầu tư các dự án đúng tiến độ và thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình dự án đã hoàn thành; những dự án Ủy ban chưa chấp thuận chủ trương đầu tư, Người đại diện phải xây dựng phương án cho từng trường hợp cụ thể trình Ủy ban có ý kiến bằng văn bản trước khi thực hiện. Đối với các dự án đầu tư mới phải thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và phải bảo đảm hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Petrolimex.

Đối với các doanh nghiệp nằm trong danh mục thực hiện thoái vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Tập đoàn xây dựng phương án chi tiết và lộ trình cho từng trường hợp cụ thể.

Người đại diện tại Petrolimex trên cơ sở các ý kiến nêu trên, phối hợp với Hội đồng quản trị Petrolimex trình Đại hội đồng cổ đông quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn theo đúng thẩm quyền; tổ chức triển khai kế hoạch đến các đơn vị thành viên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trước thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông, báo cáo Ủy ban các nội dung liên quan về kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 để Ủy ban có ý kiến trước khi Người đại diện biểu quyết tại Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; trường hợp các số liệu có sự thay đổi, Người đại diện phải trình kế hoạch điều chỉnh để Ủy ban có ý kiến chấp thuận trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này