Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

11/10/2021

00:00/

CMSC Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 467/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021.

Xem Quyết định tại đây
Media
Thư viện hình ảnh