Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

30/03/2021

CMSC Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh vừa làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) về những nội dung Tổ đại diện vốn nhà nước tại VRG báo cáo, xin ý kiến Ủy ban trước khi biểu quyết, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VRG.

Tại buổi làm việc, đại diện VRG cho biết: Về kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2021 của Tập đoàn, tại Công văn số 318/UBQLV-NN ngày 15/3/2021, Ủy ban đã chấp thuận để Tổ đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021 tại Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn Tập đoàn một số chỉ tiêu cơ bản như: Tổng Doanh thu 4.291 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 3.041 tỷ đồng; chia cổ tức: 2.400 tỷ đồng; đầu tư phát triển 2.631 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo Hội đồng quản trị VRG, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tập đoàn đã ban hành và thực hiện từ năm 2018, Tập đoàn đề nghị Ủy ban cho phép Tập đoàn vẫn tiếp tục thực hiện; đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy trình nghiệp vụ trong nội bộ Tập đoàn để thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Cùng với đó, VRG cũng đã báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020 như trích Quỹ đầu tư phát triển, trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động, trích Quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp, chia cổ tức…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá, VRG đã đã triển khai tốt xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, đảm bảo yếu tố tăng trưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nội dung khác để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cũng được Tập đoàn chuẩn bị tương đối, đầy đủ, kỹ lưỡng theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban giao nhiệm vụ để Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn phối hợp với Hội đồng quản trị để biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VRG; trong đó có các nội dung quan liên quan tới thời gian tiến hành tổ chức Đại hội; kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn; bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Về điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh chỉ đạo Tập đoàn rà soát, các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Tập đoàn. Giao Vụ Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các Vụ chức năng trong Ủy ban nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định.

P.V

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này