Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phong trào thi đua yêu nước - động lực phát triển bền vững

08/10/2020

CMSC Sáng 12/10, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua, tập thể điển hình tiên tiến và cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế cách mạng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong cả nước và đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Phát huy những thành tích đã đạt được, các cơ quan, doanh nghiệp đã tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực và được đổi mới cả về nội dung, hình thức và cách tổ chức triển khai thực hiện, tạo không khí phấn khởi, sự nỗ lực bứt phá, sức lan tỏa và đã thực sự tạo động lực mới để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngay sau khi được thành lập, mặc dù khối lượng công việc nhiều trong điều kiện nhân lực còn thiếu và phải tập trung ưu tiên giải quyết những công việc liên quan đến việc tiếp nhận, bàn giao 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhưng Ủy ban rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và xem đây là một trong những giải pháp, động lực quan trọng góp phần thực hiện tốt sứ mệnh, trọng trách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân nhân giao, đó là “Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.  

Trong tổ chức phong trào thi đua, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành các Chỉ thị phát động phong trào thi đua, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các Tập đoàn, Tổng công ty luôn quan tâm đến việc phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nhất là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, góp phần mang lại nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được triển khai tích cực, góp phần thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.  Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động và được sự tham gia hưởng ứng tích cực của 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng đạo đức ý thức phục vụ của cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổ bay Vietnam Airlines đón công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

 Công tác khen thưởng luôn được các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm và đã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định và đã bình xét, đề nghị khen thưởng kịp thời, khách quan, dân chủ, đúng đối tượng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là công nhân, người lao động có thành tích cao, thành tích dẫn đầu từng mặt hoạt động công tác.

Kết quả công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, có 02 tập thể và 02 cá nhân được trình xét danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 245 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 192 tập thể và 457 cá nhân được tặng Huân chương các loại; 270 tập thể và 975 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.626 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Bộ; 5.243 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 5.699 tập thể và 14.071 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ. Công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã giữ được vai trò là đòn bẩy thúc đẩy mọi cán bộ, công nhân viên chức tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

  Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt” và trong bối cảnh bối cảnh cả nước đang tập trung mọi nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa kiểm soát dịch Covid-19, Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng đánh dấu khởi đầu của sự phát triển và để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Ủy ban tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị số 34-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thường xuyên phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung phong trào thi đua gắn với việc đổi mới tư duy chiến lược, phát huy tinh thần kiến tạo, tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các cấp Ủy Đảng, Chuyên môn, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong toàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nêu cao những kết quả đã đạt được để tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này