Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc với Trung tâm Thông tin và Vụ Nông nghiệp

25/09/2020

CMSC Ngày 25/9, Phó Chủ tịch tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin và Vụ Nông nghiệp.

Ông Trần Công Hòa - Phó Giám đốc phụ trách báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động, ông Trần Công Hòa - Phó Giám đốc phụ trách cho biết, Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có chức năng giúp Chủ tịch quản lý, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động thông tin - tư liệu về doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của thời gian đầu mới thành lập, thiếu thốn về kinh phí và nhân lực, tập thể Trung tâm Thông tin đã nỗ lực toàn diện, khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và có đóng góp tích cực vào hoạt động của Ủy ban. Trung tâm Thông tin đã nhanh chóng ổn định công việc trong phạm vi nguồn nhân lực được giao; tổ chức, phân công công việc, ban hành đầy đủ hệ thống các quy chế, quy định về quản trị nội bộ. Thêm vào đó, Trung tâm Thông tin đã tập trung tối đa nhân lực hoàn thiện các ứng dụng phần mềm phục vụ công tác của Ủy ban và các đơn vị; đồng thời, từng bước xây dựng và tổ chức hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với mô hình Kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định, đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Theo ông Trần Công Hòa, bên cạnh những khó khăn, Trung tâm Thông tin cũng có những thuận lợi trong quá trình hoạt động khi lãnh đạo Ủy ban quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với hoạt động của Trung tâm. Trung tâm Thông tin bước đầu đã tạo dựng được uy tín với tinh thần phục vụ cao và trách nhiệm trong công việc, các doanh nghiệp ủng hộ tích cực.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Thông tin cũng đưa ra những kiến nghị trình Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh liên quan tới công tác cán bộ, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và dịch vụ sự nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể Trung tâm Thông tin, cùng nhau tìm cách tháo gỡ khó khăn trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh nhận xét, qua quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Trung tâm Thông tin thể hiện sự chuyên nghiệp và bao quát toàn diện trong công việc.

Về công tác cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị Trung tâm Thông tin phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động. Đồng thời, Trung tâm Thông tin cần tập trung đề xuất củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của đơn vị nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả.     

Về công tác chuyên môn, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị, thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban, phối hợp triển khai công bố thông tin doanh nghiệp, phát triển phần mềm bộ chỉ số tiến tới xây dựng tập dữ liệu lớn (big data) trong toàn hệ thống hoạt động Ủy ban. Trung tâm Thông tin cần chủ động đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ các doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Ủy ban.     

Về công tác truyền thông, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị Trung tâm Thông tin đề xuất xây dựng và ban hành dự thảo quy chế về cung cấp báo cáo, công bố thông tin doanh nghiệp.