Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

22/04/2020

CMSC Ngày 22/4, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 194/QĐ-UBQLV ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Nhật Quang

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-T/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật PBGDPL và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021.

Thực hiện nghiêm túc chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL nhằm hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty nắm được chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới của Đảng và Nhà nước

Tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với nhiệm vụ, hoạt động của Ủy ban và doanh nghiệp được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và gắn với nhiệm vụ chính trị của Ủy ban. Nội dung PBGDPL bám sát nhiệm vụ của Ủy ban năm 2020, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc; tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với các doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý đặt ra.

Yêu cầu đối với việc thực hiện Kế hoạch là quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PBGDPL, các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban, hoạt động của doanh nghiệp thuộc Ủy ban.

Đa dạng hóa hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp với đặc thù công tác của Ủy ban, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm các quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, công chức, viên chức có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên. Trong đó, tập trung vào những điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi)…; các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do dịch bệnh Covid-19; các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban, doanh nghiệp như cổ phần hóa, thoái vốn…Tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban và doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới, yêu cầu mới trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế.

Để bảo đảm việc thực hiện Kế hoạch theo đúng yêu cầu đặt ra, Chủ tịch Ủy ban yêu cầu các đơn vị thuộc Ủy ban, doanh nghiệp chủ động triển khai các nhiệm vụ phối hợp được giao tại Kế hoạch này. Tăng cường các bài viết giới thiệu, tuyên truyền về các nội dung pháp luật thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban, doanh nghiệp và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban triển khai hoạt động cụ thế. Phát huy, nhân rộng các hình thức tuyên truyền hiệu quả; đề nghị khen thướng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác PBGDPL.

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này