Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đã chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

07/04/2020

CMSC Ngày 7/4, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về tình hình hoạt động của Ủy ban, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra hôm 19/3..

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ 

Đánh giá về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Ủy ban, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhận định: Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Ủy ban đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả bước đầu; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ủy ban đã cơ bản kiện toàn cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ và ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ; thiết lập được hệ thống văn thư, hành chính đồng bộ với việc triển khai trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ, từng bước tham gia vào tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử theo quy định… Triển khai tốt việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; chỉ đạo 19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra; nhất là doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách; thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển; tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án ngành công thương.

Tuy nhiên, Ủy ban vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc như một số công việc xử lý còn chậm, trong đó có việc xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với đề nghị của tập đoàn, tổng công ty; công tác cán bộ, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại doanh nghiệp được bàn giao từ các Bộ về Ủy ban cần kịp thời hơn nữa; còn có tổng công ty nhà nước hoạt động, sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả… Bên cạnh đó, các bộ, ngành, cơ quan còn chưa chủ động phối hợp với Ủy ban trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ủy ban và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần rà soát, rút kinh nghiệm tập trung, khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong thời gian tới.

Sát cánh doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo chỉ đạo tại Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, thời gian tới, Ủy ban cần thực hiện đúng và đầy đủ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu được giao theo quy định của pháp luật, các quyết nghị của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sát cánh cùng các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khả thi trình cấp có thẩm quyền để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, tập trung đánh giá khó khăn, tính toán tổng thể để đối phó được ở các cấp độ tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là ngành hàng không, dầu khí, đường sắt… Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2020, hoàn thành việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ủy ban theo quy định; bảo đảm tuyển chọn được lãnh đạo, cán bộ, công chức có kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới; kiện toàn đầy đủ các chức danh chủ chốt của các tập đoàn, tổng công ty.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc triển khai các Đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được phê duyệt theo Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; tập trung cơ cấu lại toàn diện về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, nhân sự và quản trị của tập đoàn, tổng công ty  để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 17/3/2020 để sớm có phương án xử lý đối với kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất cơ chế đặc thù tuyển dụng kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, học vấn, kinh nghiệm, ưu tiên tuyển chọn trong bộ máy nhà nước, được tuyển từ bên ngoài nếu đủ điều kiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp quy mô lớn.

Tập trung triển khai nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực và Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo xử lý các doanh nghiệp, dự án yếu kém, thua lỗ của ngành công thương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị tốt các cuộc họp của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Ủy ban chủ trì cùng với các Bộ, ngành đánh giá kỹ từng dự án để xác định dự án tháo gỡ, khả thi, dự án nào còn bế tắc, dự án cần phá sản... để có phương án xử lý, báo cáo tổng thể với Ban Chỉ đạo.

Khẩn trương tổng hợp, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 131/2018/NĐ-CP của Chính phủ gắn với thực hiện công tác sơ kết 1 năm hoạt động của Ủy ban, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đánh giá được chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, chức năng quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, việc phát hiện các dự án không hiệu quả, thua lỗ, dự án tham nhũng…

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý dứt điểm các tồn tại của doanh nghiệp trước khi bàn giao về Ủy ban, tạo điều kiện cho Ủy ban, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về hoàn thiện thể chế và các văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường theo nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật 69/2014/QH13 để làm rõ thẩm quyền phê duyệt của cơ quan đại diện chủ sở hữu, tránh tình trạng nhiều cách hiểu không thống nhất trong quá trình thực hiện pháp luật; sửa đổi các chính sách liên quan tới hoạt động đầu tư, đất đai, quản lý tài sản công, tài sản của doanh nghiệp nhà nước để không gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực của Nhà nước.

Về công tác cán bộ, Ủy ban chủ động làm việc với các Bộ, ngành liên quan trong việc điều động nhân sự; thực hiện thi tuyển cán bộ, công chức vào Ủy ban và thi tuyển, bổ nhiệm kiểm soát viên theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

Về rà soát, sắp xếp phương án sử dụng đất và cổ phần hóa  doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn và phê duyệt phương án sắp xếp đất đai và sử dụng các cơ sở nhà đất đúng thời gian quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Về phân cấp cho Ủy ban hoặc Hội đồng thành viên một số nhiệm vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty thực hiện theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu trước đây thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP, Quyết định số 1515/QĐ-CP và các biên bản bàn giao, phối hợp với Ủy ban giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của các doanh nghiệp từ năm 2017 trở về trước.

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này