Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đề xuất về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

15-02-2019

CMSC Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định này quy định việc quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau: Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư công; hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử và bảo đảm khả năng kết nối

Theo dự thảo, việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết và triển khai thực hiện dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành.

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, cơ quan trung ương, địa phương quy định tại các Điều 58 và Điều 59 Luật Công nghệ thông tin phải bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nguồn vốn sử dụng

Dự thảo nêu rõ: Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định tại Nghị định này.

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phải tuân thủ các quy định về phân loại dự án, trình tự, thủ tục đầu tư dự án, quản lý chi phí, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân tại Nghị định này; việc xác định thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án, thẩm quyền thẩm định, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Đối với dự án sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển từ vốn nhà nước khác (trừ các dự án quy định), phải tuân thủ các quy định phân loại dự án, trình tự, thủ tục đầu tư dự án, quản lý chi phí, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân tại Nghị định này; việc xác định thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, thẩm quyền thẩm định, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn tương ứng.


theo VGP News

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này