Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Công bố báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tài chính Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tài chính Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động quý II và 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo đánh giá doanh nghiệp và giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2020 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo quyết toán lũy kế 6 tháng năm 2019 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất,kinh doanh năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 Tài chính Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn quý II năm 2019 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2019 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh quý IV/2019 Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo tài chính công ty Mẹ năm 2019 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2020 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng năm 2020 Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2020 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2020 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này