Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 Sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn quý II năm 2019 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2019 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
EVNGENCO 2 công bố thông tin thay đổi người quản lý Bất thường Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của công ty Mẹ Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 Sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thay đổi người quản lý Bất thường Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thay đổi người quản lý Bất thường Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 6 tháng đầu năm 2021 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của EVNCPC Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của EVNCPC Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ công ích và thực trạng quản trị năm 2021 của EVNCPC Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNHCMC Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNNPT Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của EVNNPT Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của EVNGENCO1 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 của EVN GENCO2 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo mục tiêu tổng quát, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo các nội dung công bố thông tin 6 tháng năm 2022 của EVNCPC Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2023 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2023 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2023 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này