Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023

15/07/2023

CMSC Chiều 14/7, tại TP. Hạ Long, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban, đồng chí Đỗ Hữu Huy - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban.

đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đe dọa an ninh toàn cầu và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy cơ quan Ủy ban phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng đề nghị các đại biểu Hội nghị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2023, chỉ ra những mặt tích cực đã đạt được và cần duy trì, phát huy và nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, từ đó nhận thức rõ những nguyên nhân để có giải pháp khắc phục, giải quyết triệt để trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn cho biết: Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ủy ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ban cán sự Đảng Ủy ban, Lãnh đạo Ủy ban để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu và các đơn vị, tổ chức liên quan, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, Báo cáo Thủ tướng về đề án Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển các doanh nghiệp thuộc Ủy ban; Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình hình thực hiện NQ số 01/NQ-CP, NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi Văn phòng Chính phủ; Báo cáo phục vụ họp thường kỳ Chính phủ hàng tháng; Hoàn thiện các báo cáo tổng hợp chung của Ủy ban và các doanh nghiệp theo yêu cầu của các Bộ, cơ quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ cơ quan Ủy ban đã thực hiện tốt công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; công tác tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, tiền lương, thi đua khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, đến nay một số dự án, doanh nghiệp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng phương án xử lý và sản xuất, kinh doanh; công tác xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; công tác pháp chế, kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng quy chế, quy định; công tác an sinh xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ giúp cho tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 23/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ lý lịch của người xin vào Đảng, hồ sơ chuyển đảng chính thức của đảng viên dự bị và hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các chi bộ trực thuộc. Việc chấp hành các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ đối với đảng viên khi đi nước ngoài được quán triệt, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.

Trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy Ủy ban tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đã tổ chức hoạt động về nguồn kết hợp tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930) tại khu di tích lịch sử K9 Ba Vì, Hà Nội với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Các Chi bộ cũng đã chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đền gắn với các hoạt động về nguồn và kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy Ủy ban tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan, đơn vị. Trong công tác Tuyên giáo và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy Ủy ban tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới, quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt nội dung cuốn sách cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Chương trình trực tuyến do Trung ương tổ chức. Phối hợp với BCS Đảng, Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) theo văn bản hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đã tổ chức nghiêm túc, hiệu quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Phối hợp với các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế (do Ủy ban làm Khối trưởng) để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một só điều của Luật Thi đua khen thưởng...

Đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Ủy ban

Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng chí Đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cho biết: Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp. Coi trọng phòng ngừa, cảnh báo; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Ủy ban đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 theo đúng nội dung chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Quy định số 37- QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp tham luận. Theo đó, các đại biệu đóng góp tham luận đều đánh giá: Năm 2022, Đảng ủy cơ quan Ủy ban đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đảng, các nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao cho; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ kịp thời để cán bộ, công chức, đảng viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, đảng viên trong Chi bộ phát huy tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn và đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra cho năm 2022 và các công việc phát sinh trong năm do Đảng ủy Khối giao.

Tất cả đảng viên trong Đảng bộ có lập trường vững vàng; tình hình tư tưởng chính trị ổn định, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đa số đảng viên đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên, là tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo; nêu cao ý thức tự giác, tính cộng đồng trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng.

Đồng thời, các đại biểu đóng góp tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế. Theo đó, trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, do khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi biên chế còn thiếu nên có lúc còn tình trạng việc xử lý công việc còn chậm; đôi khi việc báo cáo công tác Đảng còn chậm so với yêu cầu. Trong công tác kiểm tra, giám sát còn một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề chưa đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Quế Dương - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp trình bày tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp trình bày tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Hồ Đức Thắng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin trình bày tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Đỗ Thị Loát – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trình bày tham luận tại Hội nghị

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này