Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

26/10/2023

CMSC Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban), ngày 25/10/2023, Ủy ban đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBQLV về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định chủ đề Ngày Pháp luật 09/11 của Ủy ban là: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; kết nối, đồng hành, phát triển và tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban và cán bộ, người lao động các doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Ủy ban; thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác pháp luật, gắn với nhiệm vụ, hoạt động của Ủy ban và doanh nghiệp được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và gắn với nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

Ủy ban yêu cầu các các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp thuộc Ủy ban Bám sát các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác của Ủy ban năm 2023; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Các đơn vị thuộc Ủy ban chủ động triển khai các nhiệm vụ phối hợp, lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình; tăng cường các bài viết giới thiệu, tuyên truyền về các nội dung pháp luật thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban, website của doanh nghiệp và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các doanh nghiệp do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu phối hợp với các đơn vị của Ủy ban trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Minh Ngọc

Tài liệu đính kèm: 20231030102638.983.pdf

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này