Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ: Kế thừa, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển

20/12/2022

CMSC Chiều 19/12, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, đồng chí Trần Văn Sỹ - đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ủy ban; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

Xây dựng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trong sạch, vững mạnh

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được tiến hành trong không khí cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra; tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần đó, thời gian qua, toàn thể đảng viên Vụ Tổ chức cán bộ đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đánh giá những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

“Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Chi bộ, với phương châm “kế thừa, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trong sạch, vững mạnh, các đảng viên hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội” – đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn nhấn mạnh.

Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Hoàng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020-2022, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Chi bộ Vụ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn chủ động nắm diễn biến tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên; quan tâm trong công tác định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chi ủy, lãnh đạo Vụ. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ kịp thời thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kịp thời động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác.

Chi bộ cũng tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Ủy ban. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; kịp thời thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và nội bộ cơ quan, Vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phù hợp, có hiệu quả (như chuyển tài liệu, tự nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề, tham gia đầy đủ các các buổi học tập nghị quyết của Đảng ủy Ủy ban).

Trong công tác xây dựng Đảng, với tinh thần chủ động, sáng tạo, độc lập cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với sự phối hợp đồng bộ giữa các Vụ, đơn vị trong Ủy ban; nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Chi bộ đã lãnh đạo, động viên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Chi bộ đã tham mưu, ban hành kịp thời các Quy chế, quy định về công tác Khen thưởng, đào tạo, lao động tiền lương và công tác quản lý cán bộ, tạo hành lang pháp lý và thiết lập các quy trình phối hợp giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng các Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cán bộ khối doanh nghiệp nhà nước. Tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, tạo tiền đề để các đơn vị thuộc Ủy ban sớm ổn định và triển khai các hoạt động chuyên môn. Kiện toàn kịp thời nhân sự lãnh đạo tại các Tập đoàn, Tổng công ty; xử lý dứt điểm nhiều công việc về công tác nhân sự tồn đọng. Phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, 2021, 2022 cho các doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Thực hiện nâng, chuyển xếp lương đối với người quản lý doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng Công ty.

Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp các bộ, ngành cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và công tác lao động tiền lương của Ủy ban. Đã thụ lý và thẩm định, xét khen thưởng hơn 12.000 hồ sơ; đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tổ chức thành công Hội nghị thi đua yêu nước với sự tham gia của các Tập đoàn, Tổng công ty và đại diện các cơ quan trung ương như: Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2020, 2021 với diễn biến dịch Covid 19 phức tạp, chi bộ đã phối hợp tốt với Lãnh đạo Vụ và các cơ quan trung ương triển khai các khóa đào tạo kiến thức về an ninh quốc phòng, lý luận chính trị, bồi dưỡng nâng ngạch và kiến thức chuyên ngành cho các cán bộ Ủy ban.

Trong công tác xây dựng Chi bộ, luôn quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định. Trong các buổi sinh hoạt, 100% đảng viên đều tham gia ý kiến, trao đổi các vấn đề trọng tâm trong tháng (nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị bằng văn bản và gửi trước đảng viên để nghiên cứu) nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung thông tin, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề thiết thực để trực tiếp phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công việc và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Chi bộ đã thực hiện phổ biến nội dung chuyên đề nghiên cứu, tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực hiện về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Lựa chọn các đồng chí đủ đức và tài tham gia Chi ủy

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Sỹ Hùng –  Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã chuẩn bị Đại hội đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng tiến độ của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng đề nghị các đồng chí Đảng viên của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ đức và tài tham gia Chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, để gánh vác trách nhiệm của những người chỉ huy, lãnh đạo, chỉ đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra.

Bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đề ra để phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Hồ Sỹ Hùng đề nghị Chi bộ Vụ tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng tổ chức bộ máy Ủy ban tinh gọn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương đối với các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đặng Thị Thu Nga làm Chi ủy viên.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu những ý kiến của cấp trên chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban và đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Nhật Quang

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này