Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ Ủy ban thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

16/04/2020

CMSC Hướng tới đại hội đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Ủy ban đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại này.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Đảng bộ Ủy ban. Ảnh: Nhật Quang

Đợt thi đua được phát động từ tháng 03/2020 đến hết tháng 02/2021 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hôi, quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thông qua các phòng trào thi đua phát hiện bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Đảng ủy Ủy ban yêu cầu việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia; gắn đợt thi đua với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Nội dung thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tập trung vào 4 nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; 5 nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thứ hai, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bằng những việc làm, hành động thiết thực ý nghĩa, đưa việc thực hiện trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động các tổ chức chính trị -xã hội.

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về kết quả tích cực đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ tại các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Ủy ban phối hợp Ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; lao động sáng tạo, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Theo kế hoạch, một số chỉ tiêu chủ yếu được Đảng bộ Ủy ban hướng tới  là 100% tổ chức đảng các cấp tổ chức thành công đại hội, đủ 4 nội dung theo quy định, đảm bảo đại hội thực sự là diễn đàn chính trị sâu sắc, ngày hội của cán bộ, Đảng viên nhằm hướng tới Đại hội XIII của Đảng; 100% tổ chức đảng các cấp hoàn thành việc tổng kết năm 2020, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (hoặc nhiệm kỳ 2020-2022).

Phấn đấu 100% cấp ủy các cấp hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và đảng bộ cấp trên; 100% các cấp ủy triển khai thự hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua và triển khai đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban, các đoàn thể quần chúng và tiến hành tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Ban Tổ chức Đảng ủy Ủy ban chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các ban tham mưu hướng dẫn, theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đợt thi đua; tổng hợp thẩm định các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, báo cáo Đảng ủy Ủy ban và cấp trên khen thưởng.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện phòng trào thi đua thiết thực, hiệu quả tại cơ quan đơn vị.

Minh Ngọc

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này