Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

15/06/2020

CMSC Cùng với Đại hội điểm Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã diễn ra thành công tốt đẹp, hướng tới Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ thành công của các Đại hội điểm

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Ủy ban. Ngày 12/5/2020, Đảng bộ Vinafor đã tổ chức thành công Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tổng công ty, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Vinafor đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; luôn có sự phối hợp tốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ và các Chi bộ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên đều được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Chi bộ liên quan đến việc lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát để các Chi bộ làm căn cứ triển khai và tổ chức thực hiện.

Hàng tháng, Đảng ủy Tổng công ty, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc đều tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước và đề ra Nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng sau. Tại các cuộc họp Đảng ủy Tổng công ty, ngoài việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị còn thông báo tình hình hoạt động của Tổng công ty để các đồng chí Đảng ủy viên nắm bắt và có hướng chỉ đạo. Các nội dung liên quan đến định hướng hoạt động của Tổng công ty đều được Đảng ủy bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

Đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Vinafor đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng và tạo nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong những năm tới; triển khai xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2026; đẩy mạnh các hoạt động về tìm kiếm, mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những thay đổi trong quan hệ thương mại quốc tế hậu đại dịch Covid-19; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các Chi bộ.

Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ở cấp Chi bộ trực thuộc, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ được Đảng ủy Ủy ban chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo Báo cáo của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh luôn được Chi bộ đặc biệt quan tâm; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, Đảng viên. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ đã lãnh đạo, động viên Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó, bảo đảm chất lượng và tiến độ; xử lý dứt điểm nhiều công việc về công tác nhân sự tồn đọng trước đây.

Ngoài ra, Vụ Tổ chức cán bộ đã ban hành kịp thời các quy chế, quy định về công tác Đảng, đoàn thể và công tác quản lý cán bộ. Các quy chế này đã tạo hành lang pháp lý và thiết lập các quy trình phối hợp giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Vụ  Tổ chức cán bộ  tiếp tục tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy Ủy ban tinh gọn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương đối với các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc, quy chế phối hợp theo đúng nguyên tắc của Đảng, phân công trách nhiệm rõ ràng trong hoạt động quản lý và thực thi nhiệm vụ.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ I

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2020 - 2022

Mặc dù là Chi bộ được thành lập sau nhất trong số các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy, lãnh đạo và sự nỗ lực của mỗi đảng viên, Chi bộ Trung tâm Thông tin đã hoàn thành tốt đồng thời nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đảng.

Chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; tạo sự thống về nhất nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, Đảng viên. Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ kịp thời thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên; kịp thời động viên, tạo điều kiện để cán bộ, Đảng viên yên tâm công tác. Trung tâm Thông tin đã kết nối liên thông văn bản điện tử chỉ đạo điều hành với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời triển khai xây dựng và vận hành ổn định Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban từ tháng 10/2018, đảm bảo công bố thông tin theo trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, kết nối với người dân và doanh nghiệp, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền của Ủy ban. 

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2020,Chi bộ Vụ Nông nghiệp đã tích cực, chủ động trong công tác Đảng và công tác chuyên môn nhằm từng bước kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, như công tác giao chỉ tiêu kế hoạch làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trực thuộc; công tác kiểm tra, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; công tác rà soát, đánh giá tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt của 5 doanh nghiệp hoạt động trong nông nghiệp thuộc Ủy ban. Bên cạnh đó, Vụ Nông nghiệp đã phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện công tác kiện toàn Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Lương thực Miền Nam theo quy định. Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng giải pháp tháo gỡ các vướng mắc khó, đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn cổ phần hóa tại 2 đơn vị này.

Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Công nghệ và Hạ tầng khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện phương châm “Trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh được Chi bộ Vụ Công nghệ và Hạ tầng đặc biệt quan tâm nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, Đảng viên.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, từ đó, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác Đảng, quản lý doanh nghiệp trực thuộc. Vụ Công nghệ và Hạ tầng đã hoàn thành xử lý các nhiệm vụ, công việc dở dang tiếp nhận từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin Truyền thông; thực hiện đầy đủ và có chất lượng các nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại 7 doanh nghiệp theo quy định; tham mưu Lãnh đạo Ủy ban trong nhiều văn bản tham gia ý kiến theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và các Vụ thuộc Ủy ban liên quan đến cơ chế, chính sách.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Chi bộ Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ đã lãnh đạo, động viên Đảng viên, cán bộ trong đơn vị phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, làm tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian qua, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, Đảng viên trong Vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban trong công tác pháp chế; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng và ban hành quy chế, quy định nội bộ; công tác theo dõi hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách, thực hiện tốt chế độ, nề nếp sinh hoạt Chi bộ. Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối đổi mới, bám sát thực tiễn, sáng tạo và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực. Từng Đảng viên trong Chi bộ được phân công công tác cụ thể phù hợp với sở trường, điều kiện, năng lực, vị trí công việc nên đã phát huy tốt trong việc triển khai nhiệm vụ.

Chi ủy Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhiệm kỳ 2018 - 2020, Chi bộ Vụ Tổng hợp với tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với sự phối hợp đồng bộ giữa các Vụ, đơn vị trong Ủy ban đã lãnh đạo, động viên Đảng viên đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng và tiến độ nhiều nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban về tổng hợp công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Vụ Tổng hợp đã chủ trì xây dựng các báo cáo tổng hợp quan trọng của Ủy ban trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính... Vụ Tổng hợp đã xử lý các công việc liên quan đến quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Bên cạnh đó, Vụ Tổng hợp đã thực hiện nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Sau 10 tháng tiếp nhận nhiệm vụ, Vụ Tổng hợp đã tham mưu cho Ủy ban có 13 báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền phân tích, đánh giá đầy đủ trực trạng từng dự án, doanh nghiệp, đề xuất phương án xử lý phù hợp tình hình thực tế, cố gắng cao nhất để có thể xử lý dứt điểm các dự án, doanh nghiệp, giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước.

Chi ủy Vụ Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, Chi bộ Vụ Công nghiệp đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu của nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp. Vụ Công nghiệp đã đề xuất Lãnh đạo Ủy ban xem xét, phê duyệt và giao nhiệm vụ cho Người đại diện vốn trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019, 2020 của các Tập đoàn, Tổng công ty theo đúng các quy định, đảm bảo tiến độ theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban; đồng thời thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước và hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty năm 2019, hoàn thành và đề xuất phê duyệt các Báo cáo tài chính, Báo cáo Giám sát tài chính bán niên và thường niên đối với các Tập đoàn, Tổng công ty; đồng thời giám sát, chỉ đạo, theo dõi các Tập đoàn, Tổng công ty trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2019- 2020, với tinh thần chủ động, sáng tạo, độc lập, Chi bộ Văn phòng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban trong chỉ đạo điều hành và điều phối hoạt động của các đơn vị, xây dựng chương trình công tác và các chương trình hành động trọng tâm; tổ chức triển khai công tác tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch của các đơn vị; xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính, ngân sách của Ủy ban; vận hành và thực hiện tốt công tác đối ngoại, truyền thông, lễ tân, văn thư, lưu trữ, quản trị công sở và an ninh quốc phòng…

Chi ủy Vụ Năng lượng  nhiệm kỳ 2020 – 2022

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban, trong nhiệm kỳ 2019 - 2020, Chi bộ Vụ Năng lượng đã từng bước vượt qua những thách thức đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Vụ Năng lượng được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban trong công tác quản lý vốn đối với 3 doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng của quốc gia là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV). Vụ đã hoàn thành các công việc dở dang, nhận bàn giao từ Bộ Công Thương; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương tiến hành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất trong các tập đoàn theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi tiến hành cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển.

Minh Ngọc

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này