Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chi bộ Vụ Công nghiệp: Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

12/01/2023

CMSC Chiều 12/01/2023, tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Vụ Công nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp cho biết: Đại hội Chi bộ Vụ Công nghiệp lần thứ II được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hòa trong không khí đó, trong thời gian qua, toàn thể đảng viên Vụ Công nghiệp đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW 4 (khoán XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đánh giá những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

“Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ, với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mởi, sáng tạo và phát triển”, ý chí quyết tâm xây dựng chi bộ Vụ Công nghiệp trong sạch, vững mạnh, các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội – đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chủ động, sáng tạo, độc lập cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Toàn Thắng – Chi ủy viên Chi bộ Vụ Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2022 cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4, 6 và 7; Nghị quyết của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Ủy ban. Chi bộ tiếp tục quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ Công nghiệp đã quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; tự giác phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Trong nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với việc nhận xét đánh giá về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từng cán bộ, đảng viên góp ý cho đồng chí mình những ưu điểm, tồn tại hạn chế cần khắc phục; biểu dương cán bộ, đảng viên có việc làm thiết thực, cụ thể.

Đồng chí Lê Toàn Thắng – Chi ủy viên Chi bộ Vụ Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2022 báo cáo tại Đại hội

Về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Chi bộ Vụ Công nghiệp luôn quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề thiết thực để trực tiếp phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công việc và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Chi bộ luôn quan tâm và thực hiện đúng vai trò trong việc nhận xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đảm bảo dân chủ, khách quan. Các đảng viên Chi bộ đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động và luân chuyển của Đảng, của tổ chức.

Về công tác phối hợp với Lãnh đạo Vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Công nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, phối hợp với lãnh đạo Vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác Đảng, quản lý doanh nghiệp được giao quản lý, theo dõi: Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)

Cụ thể, Vụ Công nghiệp đã tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan đại diện chủ sở hữu như: phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm 2020, 2021, 2022; Phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính; Đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp; Chỉ đạo Petrolimex về công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020, 2021, 2022 và ĐHĐCĐ bất thường; Chỉ đạo 03 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/2022/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch SXKD và ĐTPT 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; Thực hiện việc kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất của Petrolimex theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP; phối hợp phê duyệt Chương trình công tác của Kiểm soát viên đối với Vinachem và Vinataba.

Bên cạnh đó, Vụ Công nghiệp đã tham mưu về việc tăng, giảm vốn điều lệ của Vinachem và Vinataba. Đề xuất các giải pháp nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với 03 dự án thua lỗ, yếu kém của Vinachem; Phối hợp thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ ngành Công Thương; Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban, Lãnh đạo Ủy ban báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án muối mỏ Kali tại Lào.

Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Sỹ - Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Chi bộ Vụ Công nghiệp đã chuẩn bị Đại hội đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng tiến độ của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra.

Đồng chí Trần Văn Sỹ - đại diện Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Văn Sỹ bày tỏ sự ấn tượng với những thành tích mà Chi bộ Vụ Công nghiệp đạt được trong cả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đã qua; đồng thời, nhất trí và đánh giá cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chi bộ Vụ Công nghiệp đề ra để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ngoài ra, đồng chí Trần Văn Sỹ cũng gợi mở những hướng đi cho Chi bộ Vụ Công nghiệp trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 liên quan tới công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; phát triển Đảng viên mới; cùng những nhiệm vụ quan trọng khác.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Công nghiệp; đồng chí Phạm Văn Sơn - Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Công nghiệp