Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025

20/12/2022

CMSC Chiều 20/12, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Thu Thủy – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ  thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… 

Đồng chí Đặng Thu Thủy – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Theo đồng chí Đặng Thu Thủy, Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ lần thứ II này có nhiệm vụ tổng kết những kết quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo chi bộ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban và Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên, trên tinh thần “Đoàn kết - Ổn định - Sáng tạo - Phát triển” ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển bền vững, đồng chí Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đề nghị các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Nhung – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ nhiệm kỳ 2020-2022; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4 khóa XIII và các quy định, văn bản mới của Trung ương, của cấp ủy cấp trên tới toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ đã cử cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết của Đảng. Hàng năm, Chi bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm của chi bộ, xây dựng Chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Bí thư Chi bộ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Vũ Thị Nhung – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ báo cáo tại Đại hội

Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng nhằm định hướng tư tưởng cho từng đảng viên trong công tác, sinh hoạt; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để từng đảng viên nắm chắc nội dung, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo, lãnh đạo các đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy  mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chi bộ đã tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Về phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã tham mưu dự thảo nhiều văn bản tham gia ý kiến của Ủy ban đối với các văn bản quy phạm pháp luật được Lãnh đạo Ủy ban phân công. Trong giai đoạn năm 2020 - 2022, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã hoàn thành việc tham mưu 150 văn bản góp ý văn bản quy phạm pháp luật. Vụ đã chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban trong việc xây dựng, ban hành và theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Ủy ban.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã phối hợp với Trung tâm Thông tin đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban. Tham mưu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), tổng kết thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định pháp luật để phát hiện các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo nhằm kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ủy ban kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu rà soát việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban.

Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cũng đã tham mưu Lãnh đạo Ủy ban ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban trong việc thực hiện kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan đại diện chủ sở hữu về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định. Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban trong công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc báo cáo, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của Ủy ban theo quy định và yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hàng năm, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã tham mưu ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban  và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện. Xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ủy ban theo quy định và yêu cầu của cơ quan chức năng. Ngoài ra, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với Lãnh đạo Vụ trong công tác tham mưu Lãnh đạo Ủy ban ban hành Quyết định phê duyệt chương trình công tác hàng năm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ đã chuẩn bị Đại hội đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng tiến độ của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn đề nghị các đồng chí Đảng viên của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ đức và tài tham gia Chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, để gánh vác trách nhiệm của những người chỉ huy, lãnh đạo, chỉ đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn bày tỏ sự ấn tượng với những thành tích mà Chi bộ Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ đạt được trong nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ đã qua; đồng thời, nhất trí và đánh giá cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chi bộ đề ra để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn cũng gợi mở những hướng đi cho Chi bộ Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 liên quan tới công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát triển Đảng viên mới...

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn cũng lưu ý: Trong hoạt động của Chi bộ, cần thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các Kiểm soát viên sinh hoạt đảng tại Chi bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên và chức năng, nhiệm vụ theo chương trình, kết hoạch công tác đã được phê duyệt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đặng Thu Thủy – Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ. Đồng chí Vũ Thị Nhung - Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ. 3 đồng chí: Vũ Trọng Hiếu, Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Quang Tuấn làm Chi ủy viên.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Đặng Thu Thủy cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu những ý kiến của cấp trên chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chụp hình lưu niệm cùng Chi ủy Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đồng chí Trần Văn Sỹ - Văn phòng Ban cán sự đảng, Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ủy ban tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đại biểu tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm

Nhật Quang

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này