Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27/10/2021

00:00/

CMSC Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-ĐU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (Kết luận số 01) ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), Kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 17/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Hướng dẫn số 01-HD/BTG, ngày 30/9/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “Về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Kế hoạch xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời làm cho việc học tập, làm theo Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội chi bộ.

Đảng ủy Ủy ban yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy đảng các cấp, nhất là các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quá trình thực hiện cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác, nhất là trong thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc tổ chức phải nghiêm túc, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp uỷ các cấp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Ủy ban; phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” và bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cá nhân; trong đó phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Phương châm thực hiện là “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” để học tập và làm theo Bác.

Xem chi tiết Kế hoạch số 274-KH/ĐU tại đây

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này