Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Xây dựng Chi bộ Trung tâm Thông tin "Đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị"

10/01/2023

CMSC Chiều 10/01/2023, tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Công Hòa – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết: Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ tổng kết những kết quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; thảo luận kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ; thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Trần Công Hòa – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu khai mạc Đại hội

Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng

Thay mặt Chi ủy trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Phạm Hà Phương – Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Trưởng phòng Thông tin điện tử cho biết: Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ Trung tâm Thông tin đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; tạo sự thống về nhất nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn chủ động nắm vững diễn biến tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên; quan tâm trong công tác định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chi ủy, lãnh đạo Trung tâm. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ kịp thời thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kịp thời động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Ủy ban.

Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; kịp thời thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và nội bộ Ủy ban, Trung tâm đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phù hợp, có hiệu quả (như luân chuyển tài liệu, tự nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề, tham gia đầy đủ các các buổi học tập nghị quyết của Đảng ủy Ủy ban…) Lãnh đạo việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Chi bộ đã lãnh đạo, động viên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đồng chí Phạm Hà Phương – Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm thông tin nhiệm kỳ 2020 – 2022, Trưởng phòng Thông tin điện tử

Về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, Trung tâm Thông tin đã vận hành Cổng Thông tin điện tử ổn định, đảm bảo công bố thông tin theo trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, kết nối, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ; đã chủ động, kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác quản lý vốn nhà nước; đồng thời, phản ánh, đưa thông tin tích cực về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của 19 doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban, góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp nhà nước trong dư luận xã hội.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, mỗi năm, trung bình Cổng Thông tin điện tử đăng tải khoảng 3.000 tin, bài, ảnh; trong đó, có khoảng 500 tin, bài, ảnh về các hoạt động của Ủy ban, Lãnh đạo Ủy ban; 1.500 tin, bài, ảnh về hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban). Cổng Thông tin điện tử cũng đã thu hút hàng triệu lượt độc giả truy cập. Trung tâm Thông tin đã kịp thời công bố các thông tin của các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP và Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước.

Trung tâm Thông tin đã tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình thông tin và dư luận xã hội đối với hoạt động của Ủy ban để có biện pháp phối hợp với các đơn vị hữu quan tham mưu kịp thời, hợp lý trong công tác thông tin, truyền thông. Duy trì hoạt động các chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống”, “Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”; tổ chức kết nối thành công nhiều Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương, các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức từ điểm cầu Đảng ủy Ủy ban với điểm cầu Trung ương. Đăng tải thường xuyên, kịp thời các thông tin về các hoạt động công tác Đảng của Ủy ban; thông tin về Đảng bộ các Tập đoàn, Tổng công ty; cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên cũng như Đảng ủy Ủy ban.

Đồng chí Trần Ngọc Quang – Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 – 2022, Trưởng phòng Ứng dụng và an toàn thông tin báo cáo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Quang – Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 – 2022, Trưởng phòng Ứng dụng và an toàn thông tin cho biết: Về hoạt động công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin đã duy trì tốt công tác quản trị vận hành công nghệ thông tin nội bộ hệ thống đáp ứng yêu cầu làm việc thường xuyên của cán bộ, nhân viên tại Ủy ban nói chung cũng như tại Trung tâm nói riêng.Về Phần mềm Voffice, Trung tâm Thông tin đã hoàn thiện các chức năng theo yêu cầu của văn phòng và các đơn vị thuộc Ủy ban, hiện tại vận hành ổn định. Đã tích hợp chữ ký số cá nhân, chứng thư số đơn vị và tổ chức tập huấn sử dụng cho các Vụ, Văn phòng Ủy ban. Đảm bảo tốt việc vận hành Trục liên thông văn bản điện tử giữa Ủy ban và doanh nghiệp. Về Phần mềm Bộ chỉ số, Trung tâm Thông tin đã chính thức triển khai và vận hành ổn định từ tháng, thực hiện kết nối với doanh nghiệp để cập nhật thông tin, dữ liệu giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu công việc. Với hệ thống này, các doanh nghiệp được tham gia sử dụng và khai thác các chỉ số giám sát, đánh giá một cách minh bạch; người sử dụng không chỉ truy cập qua phương tiện máy tính mạng mà còn có thể truy cập và khai thác các chỉ số qua các thiết bị di động cầm tay.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin đã tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban; Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban; Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề xuất giải pháp huy động nguồn lực cho chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý. Đã chủ trì xây dựng, xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông và trình Chủ tịch Ủy ban ký Quyết định số 621/QĐ-UBQLV ngày 12/12/2022 về ban hành  khung "Kiến trúc Chính phủ điện tử UBQLVNN tại DN, phiên bản 2.0" của Ủy ban; Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu trình Đảng ủy cơ quan Ủy ban ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Ủy ban về Chuyển đổi số của Ủy ban đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về công tác hành chính, quản trị, kế toán, Trung tâm Thông tin đã thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị nội bộ trên cơ sở quy chế đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung; làm cơ sở cho việc quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan có liên quan theo thẩm quyền nhằm tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính của Trung tâm. Công tác văn thư, lưu trữ, tiếp nhận, chuyển giao công văn đi đến ổn định.

Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Sỹ - Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Chi bộ Trung tâm Thông tin đã chuẩn bị Đại hội đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng tiến độ của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra.

Đồng chí Trần Văn Sỹ - đại diện Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Văn Sỹ bày tỏ sự ấn tượng với những thành tích mà Chi bộ Trung tâm Thông tin đạt được trong cả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đã qua; đồng thời, nhất trí và đánh giá cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chi bộ Trung tâm Thông tin đề ra để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ngoài ra, đồng chí Trần Văn Sỹ cũng gợi mở những hướng đi cho Chi bộ Trung tâm Thông tin trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 liên quan tới công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; phát triển Đảng viên mới; cùng những nhiệm vụ quan trọng khác.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Đức Thắng – Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin.

Các Đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ

Đồng chí Trần Văn Sỹ - đại diện Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2020 - 2022 tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Đức Thắng - Giám đốc Trung tâm Thông tin được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2022 - 2025