Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Xây dựng Chi bộ Văn phòng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

27/12/2022

CMSC Chiều 27/12, tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Hữu Huy – Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025 được tiến hành trong không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hòa trong không khí đó, trong thời gian qua, toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội Chi bộ Văn phòng.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy – Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

Theo đồng chí Đỗ Hữu Huy, Đại hội Chi bộ Văn phòng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

“Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ, với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tôi đề nghị các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội” – đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Hồ Khánh Duy – Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Chi bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Chi ủy luôn chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên; quan tâm trong công tác định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chi ủy, lãnh đạo Văn phòng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ kịp thời thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kịp thời động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác.

Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Ủy ban. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; kịp thời thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và nội bộ cơ quan đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phù hợp, có hiệu quả. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; tự giác phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hồ Khánh Duy – Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo tại Đại hội

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tinh thần chủ động, sáng tạo, độc lập cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong Ủy ban; nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Theo đó, trong công tác kế hoạch - tổng hợp, Văn phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban trong chỉ đạo, điều hành và điều phối hoạt động của các đơn vị; tổ chức triển khai công tác tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch của các đơn vị; xây dựng chương trình công tác của Ủy ban, của Văn phòng và của Lãnh đạo Ủy ban; tham mưu Lãnh đạo Ủy ban trong việc xây dựng các nhiệm vụ, chương trình hành động trọng tâm; đầu mối trong quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội,… qua đó thể hiện được vai trò trong công tác điều hành, quản lý và công tác chính trị của Ủy ban.

Trong công tác đối ngoại truyền thông, Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì báo cáo, đề xuất và chuẩn bị nội dung cho Lãnh đạo Ủy ban tiếp và làm việc các đối tác ngoài nước; đồng thời, tổ chức tốt công tác hậu cần phục vụ các cuộc họp, làm việc của Lãnh đạo Ủy ban. Thực hiện tổng hợp, theo dõi trên 21.000 bài báo, tin tức hàng ngày phản ánh các hoạt động liên quan đến Ủy ban, 19 Tập đoàn, Tổng công ty thành viên. Chuẩn bị công tác hậu cần cho Lãnh đạo Ủy ban tham gia các chương trình công tác nước ngoài tháp tùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tại Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật, Nga, Thụy Sỹ, Đức…

Trong công tác kế toán - tài chính, Văn phòng đã hoàn thành tốt các công việc được giao, đảm bảo kế hoạch, chất lượng, hiệu quả công việc. Văn phòng đã Đảm nhiệm tốt vai trò của đơn vị thực hiện công tác tài chính dự toán của đơn vị dự toán cấp I. Thực hiện tốt công tác chuyển nguồn, quyết toán các khoản thu chi ngân sách năm 2022 của Ủy ban; các khoản chi tiêu đảm bảo tuân thủ chế độ quy định của Nhà nước. Công tác kế toán quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng: thực hiện chi trả tiền lương định kỳ hàng tháng cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong Văn phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội hiện nay. Ngoài ra, Chi bộ đã lãnh đạo công đoàn Văn phòng và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động của Đảng ủy, của cơ quan và công đoàn phát động như: hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm; Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, bão lụt; Quỹ Vaccine Covid-19; Duy trì và thực hiện tốt việc thăm hỏi động viên đoàn viên và thân nhân mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc ốm đau, tang gia; tổ chức chúc mừng sinh nhật cho cán bộ, đoàn viên. Giữ nghiêm kỷ luật lao động, giờ làm việc và sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

Lựa chọn các đồng chí đủ đức và tài tham gia Chi ủy

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Sỹ Hùng –  Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng đã chuẩn bị Đại hội đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng tiến độ của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Chi bộ Văn phòng trong công tác thực hiện những nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Hồ Sỹ Hùng nhận định: Ngay từ những ngày đầu Ủy ban mới thành lập, những cán bộ đầu tiên của Văn phòng đã thể hiện trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành những nhiệm vụ chính trong công tác văn phòng: kế hoạch - tổng hợp, tài chính - kế toán, đối ngoại – truyền thông, văn thư, hậu cần và quản trị.

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Sỹ Hùng nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chi bộ đề ra để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời, gợi mở cho Chi bộ Văn phòng trong phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; phát triển đảng viên mới...

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Long – Chánh Văn phòng Ủy ban được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng; đồng chí Hồ Khánh Duy - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thành Công – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban làm Chi ủy viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu cấp ủy

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu cấp ủy
Đồng chí Đỗ Hữu Huy - Ủy viên Bán cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Văn phòng khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đồng chí Lê Long - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Nhật Quang - Trọng Đức

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này