Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

01/03/2024

CMSC Chiều 29/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì cuộc họp về tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất cụ thể các nội dung cấp bách cần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính); đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp); đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết: Vừa qua, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, một trong những nội dung quan trọng trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban là “tổng hợp các vướng mắc, bất cập của Luật số 69/2014/QH13, xác định rõ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung cấp bách để tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư phát triển, đóng góp ý kiến gửi Bộ Tài chính”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban đã tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập của Luật số 69/2014/QH13 và đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị đại diện các đơn vị của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp các nội dung quan trọng sửa đổi, bổ sung tại Luật số 69/2014/QH13.

Bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cho biết: Liên quan đến nội dung góp ý xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13, Ủy ban đã tích cực tham gia nghiên cứu, góp ý, đã có 4 Văn bản góp ý chính thức. Ngoài ra, Ủy ban đã tích cực tham gia, tổ chức nhiều cuộc họp với Bộ Tài chính và các doanh nghiệp, cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 là rất cần thiết để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu và các chủ thể có liên quan triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật, thực tiễn và các cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

Qua nghiên cứu, thực tiễn và nội dung đánh giá, tổng kết Luật số 69/2014/QH13, Ủy ban thấy rằng, Bộ Tài chính cần tiếp tục nghiên cứu, quan tâm, tập trung ưu tiên xây dựng các nội dung chính sách trong Dự thảo Luật nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật 69/2014/QH13 bám sát mục tiêu, quan điểm về thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, cần kế thừa, phát huy những quy định còn phù hợp với thực tế, có tác động tích cực của Luật số 69/2014/QH13; tách bạch, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và chức năng quản trị, điều hành của doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp, giảm các công việc sự vụ phải xem xét, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quy định rõ quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng thành viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó, đề nghị nghiên cứu kết cấu các quy định theo chủ thể thực hiện; quy định, xác định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi, lĩnh vực, nguyên tắc, hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đã tham gia đóng góp ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật số 69/2014/QH13 để khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập, thực hiện các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Đa số các đại biểu đánh giá cao tinh thần đổi mới, cải cách trong những nội dung chính sách đề xuất sửa đổi.

Ông Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết: Luật số 69/2014/QH13 được ban hành đã tạo hành lang pháp lý cho việc đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu đổi mới, hội nhập, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, ổn định hơn cho hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, cơ chế, chính sách đã tôn trọng và nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp cùng việc tăng cường sự kiểm tra, giám sát của nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản. Tuy nhiên, qua tổng kết sau hơn 9 năm thực hiện Luật số 69/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015) cho thấy cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi Luật này cho phù hợp với các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thời gian qua.

Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết: Bộ Tài chính dự kiến đề xuất sửa đổi căn bản các nội dung của Luật số 69/2014/QH13 thông qua 6 nhóm chính sách. Chính sách thứ nhất là về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Theo đó, xác định rõ nguyên tắc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bảo toàn, hiệu quả, công bằng, thị trường, linh hoạt và công khai, minh bạch. Tăng cường phân công, phân cấp ủy quyền cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị doanh nghiệp gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, của lãnh đạo doanh nghiệp; trách nhiệm giám sát, kiểm tra của cơ quan, người đại diện chủ sở hữu vốn. Vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp phải được quản lý thống nhất, không phân biệt cấp quyết định thành lập.

Chính sách thứ hai là về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp sẽ quy định rõ vốn nhà nước sau khi đã đầu tư vào doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ góp vốn chủ sở hữu nhà nước được xác định là tài sản/vốn của pháp nhân doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Dân sự, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tự chủ trong hoạt động của pháp nhân là doanh nghiệp. Nhà nước thực hiện quản lý doanh nghiệp theo pháp nhân doanh nghiệp đầu tư vốn, không quản lý doanh nghiệp theo từng tài sản mà chủ sở hữu góp vốn điều lệ (đã chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp).

Chính sách thứ ba là về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Quy định cụ thể, phân cấp rõ trong Luật để đảm bảo chủ động và xác định rõ thẩm quyền trình tự, thủ tục, rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và các cơ quan trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Chính sách thứ tư là về sắp xếp, cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Với nội dung này, Bộ Tài chính dự kiến đề xuất hướng dẫn cụ thể các nguyên tắc về sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp (các quy định tại nghị định đã được thực hiện ổn định trong thời gian qua) và quy định rõ hình thức chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Chính sách thứ năm là về cơ quan, người đại diện chủ sở hữu vốn. Theo đó, tách bạch rõ nội dung chức năng quản lý, đầu tư vốn của đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản trị, điều hành của doanh nghiệp nhà nước cần phải quy định rõ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện, người đại diện chủ sở vốn theo chức năng…

Chính sách thứ sáu là về quản trị doanh nghiệp. Chính sách này xác định một số nội dung trong công tác quản trị doanh nghiệp để quy định rõ quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp (không quy định các nội dung mang tính quản trị điều hành của doanh nghiệp), đảm bảo tính tự chủ trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh bày tỏ cảm ơn tới Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; đồng thời, ghi nhận các ý kiến tham luận tại cuộc họp đều rất nghiêm túc trách nhiệm. Qua thảo luận cho thấy các ý kiến đều đi đến nhận thức chung về sự cần thiết sửa đổi luật; đồng thời, cung cấp nhiều góc nhìn về cơ sở lý luận và thực tiễn, đặt ra nhiều yêu cầu trong sửa đổi Luật số 69/2014/QH13 trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh, là một dự án luật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, việc sửa đổi căn bản, toàn diện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ khơi thông, khai thác hiệu quả nguồn lực vốn và nguồn lực khác nằm tại các doanh nghiệp, bảo đảm vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển nền kinh tế quốc gia. Thời gian qua, Ủy ban cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi quy định của Luật số 69/2014/QH13 làm cơ sở pháp lý để đẩy mạnh phân công, phân cấp tại các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh nhận định: Phạm vi điều chỉnh cần rà soát để bảo đảm tránh chồng chéo với các luật khác; cần làm rõ các nội hàm các khái niệm để có cách hiểu thống nhất trong triển khai thực hiện; cần quy định rõ nguyên tắc thị trường và doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình; cần trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp để chủ động, đổi mới, sáng tạo và phát triển, hướng đến mục tiêu cuối cùng là bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

*Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Bà Vũ Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phát biểu tại cuộc họp
Ông Lại Xuân Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Văn Mậu – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại cuộc họp
Ông Trần Hải Bình – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phát biểu tại cuộc họp
Ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) phát biểu tại cuộc họp
Ông Lưu Văn Tuyển - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phát biểu tại cuộc họp
Ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) phát biểu tại cuộc họp
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) phát biểu tại cuộc họp

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này