Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

14/11/2023

CMSC Sáng 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 396 điểm cầu, với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thường trực Đảng ủy Khối, Ủy viên chuyên trách Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo các ban, đơn vị; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; thành viên Ban Chỉ đạo 35 và toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; Ban Chấp hành Đảng ủy, cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc.

Tham dự tại điểm cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban; đồng chí Đỗ Hữu Huy - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban; Lãnh đạo các Vụ, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ủy ban.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản. Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

GS. TS Tạ Ngọc Tấn giới thiệu nội dung cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách với dung lượng 500 trang, tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và các địa phương nói riêng.

Các bài phát biểu được tuyển chọn, sắp xếp trong cuốn sách được kết cấu gồm 4 nhóm chủ đề lớn. Nhóm thứ nhất là những bài phát biểu trong các Hội nghị Trung ương lần thứ 3, 4, 5, 6. Nhóm thứ 2 là những bài phát biểu tại các hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở 6 vùng chiến lược của đất nước; nhấn mạnh chủ trương, chính sách sát với điều kiện của từng vùng.

Nhóm thứ 3 là những phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, các dịp về thăm, ở một số tỉnh, thành phố, địa phương. Nhóm thứ 4 là những phát biểu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hội nghị, lễ kỷ niệm, buổi gặp đại biểu các ban chỉ đạo Trung ương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Nội dung tập trung vào các vấn đề vĩ mô của đất nước.

Nội dung các bài phát biểu tập trung bao quát liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; phát triển và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo thuận lợi và thời cơ để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Cuốn sách nhằm mục đích hệ thống hóa toàn bộ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng theo tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng, dọc ngang thông suốt để quyết tâm, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đại hội XIII đề ra.

Nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn rất sâu sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta đối với từng ngành, từng vùng, đồng thời thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần nỗ lực vượt qua, những định hướng, gợi mở quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; định hướng nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối, từ đó quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị: Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra.

Các cấp ủy tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; chuẩn bị phục vụ đại hội các đảng bộ trực thuộc, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PV

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này