Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Định hướng một số nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2021

01/10/2021

00:00/

CMSC Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Công văn số 264-CV/ĐU gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc về định hướng một số nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2021.

Định hướng các nội dung trọng tâm sinh hoạt theo Công văn số 264-CV/ĐU, cụ thể như sau:

1. Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới của Đảng

- Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

- Phổ biến, quán triệt công văn số 390-CV/ĐUK, ngày 20/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung quán triệt: (1) Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 16/8/2021 tại Hà Nội:  “Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong Ủy ban về thực hành phong cách dân vận theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các MTTQ và các đoàn thể phát động.

2. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương (đã được định hướng trong tháng 8, 9/2021)

- Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

- Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng.

- Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Hướng dẫn số 16-HDBTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. (truy cập để lấy tài liệu theo địa chỉ: https://www.tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/huong-dan-hoc-tap-chuyen-de-toan-khoa-nhiem-ky-dai-hoi-xiii-cua-dang-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-134628).

3. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 10/2021

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2021), 91 năm “Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng” và là “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1930 - 15/10/2021) và 91 năm ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2021); 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021) và 76 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương (13/10/1945 -13/10/2021); 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021); 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); 73 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021); 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021); 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); kỷ niệm 101 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam…

4. Tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Ủy ban, chi bộ

- Thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021 của Ủy ban. vụ, đơn vị.

- Thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng đảng của đảng bộ, chi bộ tháng 9/2021.

- Thông tin về kết quả chuyển giao 03 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Ủy ban về trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương: Trong thời gian qua, Đảng ủy Ủy ban đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp với các đảng bộ tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Ủy ban hoàn thành việc chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam từ trực thuộc Đảng ủy Ủy ban về trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.   

- Tập trung làm tốt công tác tư tưởng để ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Ủy ban ngay sau khi bàn giao 03 tổ chức đảng về Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có phương án giải quyết kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành.

5. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, quán triệt khác

- Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW, ngày 19/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

- Hướng dẫn 24-HD/BTGTU, ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới (truy cập để lấy tài liệu theo địa chỉ: https://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/huong-dan-day-manh-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-trong-trang-thai-binh-thuong-moi-135750), tập trung quán triệt: (1) đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết chia sẻ trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; (2) tăng cường sâu sát, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp; tổ chức đối thoại trực tiếp, trực tuyến cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp; (3) chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin giả, sai sự thật về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của Chính phủ, địa phương, đơn vị về phòng chống dịch Covid-19; không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này